0343-701046

1. Definities

1.1

KaperGerlings: KaperGerlings is een officieel handelsmerk, kantoorhoudende te Doorn, Van Heemskercklaan 38, 3941 WG Doorn. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 65512154.

1.2

Leverancier: KaperGerlings, al dan niet in samenwerking met één of meer natuurlijke of rechtspersonen. In deze voorwaarden zal KaperGerlings worden genoemd als “Leverancier”.

1.3

Activiteit: cursussen, trainingen, workshops, entertrainment, (dag)excursies of andere vormen van activiteit zullen in deze voorwaarden als “Activiteit” omschreven worden.

1.4

Deelnemer: de partij (rechtspersoon of natuurlijk) voor wie de activiteit onder deze voorwaarden wordt uitgevoerd.

1.5

Partner: Eventuele samenwerkende partijen of subcontractors.

1.6

Deze versie: C0110-1 2017 d.d. 28-03-2017

   

2. Toepasselijkheid

2.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de leverancier, op alle tussen leverancier en de deelnemer gesloten overeenkomsten, alsmede op alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding c.q. ter uitvoering van deze overeenkomsten en diensten.

2.2

Toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden of bedingen van Deelnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3

Wijzigingen van c.q. aanvullingen op deze voorwaarden en/of de overeenkomst zijn alleen van kracht indien en voor zover deze door Leverancier schriftelijk zijn bevestigd.

2.4

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Leverancier en Deelnemer ten aanzien van het opdracht geven tot of de deelname aan een Activiteit.

2.5

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als zij schriftelijk zijn bevestigd door de Leverancier.

   

3. Totstandkoming overeenkomst

 3.1

De overeenkomst tussen Leverancier en Deelnemer komt tot stand als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 3.1.1

als de Deelnemer het daartoe bestemde inschrijving- of aanmeldingsformulier ondertekent.

 3.1.2

door schriftelijke bevestiging door Leverancier aan de Deelnemer in navolging van diens opdracht of aanmelding per e-mail voor een Activiteit.

 3.1.3

door gezamenlijke ondertekening van de schriftelijke bevestiging van Leverancier en Deelnemer.

 3.1.4

als de offerte binnen de gestelde geldigheidsduur, door Deelnemer ondertekend naar Leverancier is gestuurd. 

 3.1.5

als de Deelnemer het voor de activiteit verschuldigde bedrag geheel of gedeeltelijk op rekening van de Leverancier heeft geboekt.

 3.2

Offertes en/of prijsopgaven van Leverancier zijn niet bindend en dienen als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht of deelname aan een Activiteit.

 3.3

De offerte is 30 kalenderdagen geldig, tenzij anders is overeengekomen. 

 3.4

Na afloop van de geldigheidsduur kunnen geen rechten meer worden ontleend aan de offerte. 

   

4. Ziekte en vervanging  

 4.1

Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Leverancier – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. 

 4.2

Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Leverancier de Deelnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Activiteit alsnog zal worden gegeven.

 4.3

In geval van ziekte en/of verhindering van een docent: 

 4.3.1

heeft de Deelnemer geen recht op een (schade)vergoeding. 

 4.3.2

Leverancier zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van vervangende activiteitenuren- of dagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent. 

 4.3.3

heeft de Deelnemer geen recht op restitutie van of korting op het factuurbedrag. 

 4.4

Een Deelnemer kan niet kosteloos een geplande Activiteit annuleren of tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent. 

   

5. Privacy 

 5.1

Leverancier, zijn personeel en/of voor Leverancier werkzame personen zullen de door de Deelnemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Leverancier conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving. 

   

6. Materiaal en eigendomsrecht

6.1

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Leverancier verstrekte en samengestelde onderwijsmateriaal liggen bij Leverancier. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Leverancier. 

6.2

Op Onderwijsmateriaal dat niet door de Leverancier is ontwikkeld, gelden de voorwaarden en verplichtingen die door de auteursrechthebbende op deze materialen zijn opgelegd. Leverancier is niet aansprakelijk voor acties voortvloeiend uit deze voorwaarden, eigendomsrechten en auteursrechten. 

   

7. Betalingsvoorwaarden

7.1

Het betalingstermijn van Leverancier is 14 kalenderdagen na factuurdatum. 

7.2

Indien de Deelnemer het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde betalingstermijn volledig heeft betaald, deelt Leverancier hem dit schriftelijk mee door middel van een herinneringsbrief. Indien de Deelnemer niet binnen de in de herinneringsbrief gestelde termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Deelnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 

7.3

De Deelnemer is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. 

7.4

Indien een Deelnemer niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen alle extra kosten die Leverancier moet maken om het aan Leverancier toekomende bedrag te innen, voor rekening van de Deelnemer. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,00 

7.5

In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) de Deelnemer, zullen alle overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Leverancier binnen een redelijke tijd aangeeft nakoming van (een deel van) de overeenkomst te verlangen. 

   

8. Annulering

8.1

Een tot stand gekomen overeenkomst kan niet eenzijdig door de Deelnemer worden ingetrokken, ongeacht of deze reeds is bevestigd door Leverancier. Indien de Deelnemer een tot stand gekomen overeenkomst wenst te annuleren zal een daartoe verzoek schriftelijk aan de leverancier dienen te worden gedaan. 

8.2

De Leverancier kan een verzoek tot annulering van een tot stand gekomen overeenkomst inwilligen onder de voorwaarde dat in ieder geval aan de navolgende annuleringsvoorwaarden wordt voldaan: 

8.2.1

Bij annulering tot uiterlijk 30 dagen voor de vastgestelde trainingsdatum of trainingsdata is de annulering kosteloos. 

8.2.2

Bij annulering binnen een termijn van 30 tot 25 werkdagen voor aanvang van de afgesproken datum van de Activiteit, is 50% van de deelname verschuldigd. 

8.2.3

Bij annulering binnen een termijn van 26 tot 17 werkdagen voor aanvang van de afgesproken datum van de Activiteit, is 75% van het deelnamebedrag verschuldigd. 

8.2.4

Bij annulering binnen een termijn van 16 werkdagen of minder voor aanvang van de Activiteit is het volledige deelnamebedrag verschuldigd. 

8.3

Annuleringen en verschuivingen kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven en deze dienen voor boven gestelde termijnen in bezit te zijn van Leverancier 

8.4

Indien een activiteit door omstandigheden door een Partner wordt uitgevoerd, kunnen in afwijking van het bovenstaande, de annuleringsvoorwaarden van de Partner van toepassing zijn. 

8.5

Tot stand gekomen overeenkomsten voor last minutes boekingen kunnen niet meer geannuleerd worden. 

   

9. Wijzigingen

9.1

Een tot stand gekomen overeenkomst kan niet eenzijdig door de Deelnemer worden gewijzigd, ongeacht of deze reeds is bevestigd door Leverancier. Indien de Deelnemer een tot stand gekomen overeenkomst wenst te wijzigen, zal een daartoe verzoek schriftelijk aan de Leverancier dienen te worden gedaan. 

9.2

De Leverancier kan een verzoek tot wijziging van een tot stand gekomen overeenkomst inwilligen onder de voorwaarde dat in ieder geval aan de navolgende wijzigingsvoorwaarden wordt voldaan:

9.2.1

Bij wijzigingen tot uiterlijk 21 dagen voor de vastgestelde activiteitendatum of activiteitendata worden geen wijzigingskosten in rekening gebracht.

9.2.2

Bij wijzigingen binnen een termijn van 21 tot 17 werkdagen voor aanvang van de afgesproken datum van de Activiteit, wordt een administratieve vergoeding van €10,00 (exclusief btw) in rekening gebracht. 

9.2.3

Bij wijzigingen binnen een termijn van 17 tot 3 werkdagen voor aanvang van de afgesproken datum van de Activiteit, wordt € 15,00 in rekening gebracht. 

9.2.4

Bij annulering binnen een termijn van 3 werkdagen of minder voor aanvang van de Activiteit is het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Eenmaal verschoven Activiteiten kunnen niet nog een keer verschoven of geannuleerd worden. 

9.3

Wijzigingen kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven en deze dienen voor boven gestelde termijnen in bezit te zijn van Leverancier 

9.4

Indien een activiteit door omstandigheden door een Partner van Leverancier wordt uitgevoerd, kunnen in afwijking van het bovenstaande, de wijzigingsvoorwaarden van de Partner van toepassing zijn. 

9.5

Tot stand gekomen overeenkomsten voor last minutes boekingen kunnen niet meer gewijzigd worden. 

   

10. Vervanging

10.1

Een Deelnemer kan in overleg een andere cursist laten deelnemen aan een training. Dit moet minimaal 24 uur van tevoren gemeld worden aan Leverancier. 

   

11. Overmacht

11.1

Als Leverancier door overmacht niet aan haar verplichting aan de Deelnemer kan voldoen, kan de nakoming van die verplichting opgeschort worden voor de duur van de overmachtstoestand. In dit geval zal Leverancier de Deelnemer zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmachtstoestand. 

11.2

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Leverancier onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Deelnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Leverancier kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie bij leverancier of haar toeleveranciers, problemen bij het eigen of door derden verzorgde transport, devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen, maatregelen van enige overheidsinstantie, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, ongevallen, ziekte en computerstoringen; dit alles zowel bij leverancier als op de locatie waar de training plaatsvindt. 

11.3

Duurt de overmachtstoestand 7 dagen, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt. 

11.4

Ingeval van overmacht heeft Deelnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Leverancier als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. 

   

12. Garantie en klachten

12.1

Leverancier zal de activiteiten en/of diensten leveren wat met de Deelnemer is afgesproken. Klachten dienen onmiddellijk na constatering van de gebreken aan Leverancier te worden gemeld. Op voorwaarde dat tijdig en correct is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de Activiteiten en/of overige diensten niet voldoen aan wat is overeengekomen, zal Leverancier deze Activiteiten en/of overige diensten opnieuw deugdelijk uitvoeren. Door deze laatstgenoemde actie heeft de Leverancier daarmee aan haar verplichtingen jegens de Deelnemer volledig voldaan. 

   

13. Restitutie

13.1

Mocht Leverancier op eigen initiatief en buiten een overmacht zoals benoemd in artikel 11 of zonder een vervanging te vinden zoals benoemd in artikel 9, een meerdaagse activiteit vroegtijdig beëindigen, dan ontvangt Deelnemer de betaalde deelnemersbijdrage naar rato terug, berekend over het deel van de Activiteit dat niet geleverd is.

   

14. Toepassing recht en bevoegdheden

14.1

Op deze voorwaarden en alle door Leverancier geleverde diensten is Nederlands recht van toepassing. 

14.2

Als er geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dringend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht, met dien verstande dat Leverancier het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Deelnemer aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen. 

   

- Einde van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden activiteiten KaperGerlings -

Over KaperGerlings

KaperGerlings, instituut voor kennis, groei en ontwikkeling. Wij zijn gespecialiseerd in activiteiten die zijn gericht op verdieping, bewustwording, ontplooiing en verbetering. Ontmoet anderen en reis samen van het verleden naar de toekomst. Beleef, bekijk, deel en analyseer het leven, onze samenleving en de wereld om ons heen met andere ogen. Met een hernieuwde blik en perceptie. Bewuster, verrijkt, doelmatiger en met fascinatie. Met een persoonlijk of professioneel doel, voor uzelf, met vrienden, collega's of familie. Studeer, reis en ontdek de wereld met onze lezingen, reizen, leergangen, evenementen en excursies.

Contactinformatie

KaperGerlings vof
Van Heemskercklaan 38, 3941 WG Doorn
0343-70 10 46
info@kapergerlings.nl
kapergerlings.nl
Bank NL94.TRIO.0391.1719.92
BTW  NL856142049B01
KvK: 65512154

Onze andere websites

KaperGerlings instituut voor kennis, groei & ontwikkeling
Leergangen, korte cursussen, lezingen, excursies, reizen
Geschiedenis, mens & maatschappij, kunstgeschiedenis, kunst, architectuur
www.kapergerlings.nl
First Row Entertainment | Muziektheaterbureau
Muziektheaterprojecten
www.firstrow.nl

Social Media

    Facebook
    Twitter @kapergerlings
    Google+
    LinkedIn
    Youtube

Inloggen